Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Trợ giúp kỹ thuật)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Lop_3.png Sh_su_tien_hoa_ve_moi_truong_song_va_su_van_dong_di_chuyen.flv Z1242751947375_66e0c057dbd7834640134a2cd15888b5.jpg IMG_20181020_125807.jpg IMG_20190127_230449.jpg Z1215775633012_1877b08efa18822e2174326566cfc430.jpg Z1182136215229_d2bf54b522da277531a82d6d4ed4e2ff.jpg IMG_20181020_123139.jpg 22547805_555502524780988_585550995_n.jpg 22237474_547304478934126_386122056_n.jpg 21903642_539973436333897_524659684_n.jpg 21291165_531372430527331_2110845612_n.jpg 14826298_373707999627109_73832355_n.jpg Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv WP_20170526_002.jpg AT.jpg Can_ban_Cong_phap_P1__Tai_lieu_Vo_thuat_co_truyen_Viet_Nam.flv 88ab5b9343b5acebf5a4.jpg 206ee33873319c6fc520.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên giáo dục Kiên Giang.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 13. Kiểu bản ghi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Trần Thanh Toàn (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:23' 18-05-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 120
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 16
  kiểu bản ghi
  Giáo án điện tử tin học lớp 11
  GV Dinh Nguyen Thanh Tu
  suu tam va gioi thieu voi CENTEA Data
  ...
  ...
  .......
  ...
  Tổng
  4.5
  6.0
  Phan Vân
  50
  7.5
  5.0
  Đặng Anh Tuấn
  49
  6.5
  7.0
  Trần Thu Trà
  48
  5.0
  8.5
  Vũ Ngọc Bình
  02
  9.0
  10.0
  Nguyễn An
  01
  Kết quả
  Văn
  Toán
  Họ tên
  SBD
  Bài toán đặt vấn đề:
  Bảng kết quả kiểm tra chất lượng
  Bản ghi
  (Record)
  Trường
  (Field)
  Bảng gồm : 50 đối tượng (record) với 6 thuộc tính (Field)
  Yêu cầu: Nhập vào thông tin của từng học sinh, tính tổng và xét kết quả, biết rằng nếu tổng >=10 thì kết quả là "Đạt"
  1. Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có kiểu dữ liệu khác nhau.
  2. Khai báo kiểu bản ghi
  Type
  < tên kiểu bản ghi> = record
  : kiểu trường 1;
  < tên trường 2> : kiểu trường 2;
  end;
  Var : ;
  : ARRAY[1..Max] of < tên kiểu bản ghi>;
  Dữ liệu kiểu bản ghi
  Type
  Hocsinh = record
  SBD: integer;
  Hoten: string[30];
  Toan,Van,Tong: real;
  Ketqua: string[10];
  end;
  Var LOP: ARRAY[1..50] of Hocsinh;
  I,j,n : integer;
  Khai báo kiểu dữ liệu cho các trường (field)
  Khai báo biến kiểu bản ghi (record)
  3. Các thao tác với bản ghi
  a. Nhập thông tin học sinh
  Write(‘ Nhap vao so hoc sinh trong lop : ‘);
  readln(n);
  Các bước:
  Thể hiện bằng pascal
  - Nhập số học sinh
  For i:=1 to n do
  Begin
  writeln(‘ Nhap du lieu cho hoc sinh thu ‘,i);
  Write(‘ SBD : ‘); readln(LOP[i].SBD);
  Write(‘HO TEN : ‘); readln(LOP[i].Hoten);
  Write(‘ Diem toan : ‘);readln(LOP[i].Toan);
  Write(‘ Diem van : ‘);readln(LOP[i].Van);
  end;
  - Nhập dữ liệu (các thuộc tính) của từng bản ghi
  9.0
  10.0
  Nguyễn An
  01
  Khi i = 1 ? LOP[1].SBD
  Quá trình nhập kết thúc khi nhập hết dữ liệu cho bản ghi thứ n.
  * Nhập giá trị trường cho SBD của học sinh thứ nhất nằm ở bản ghi đầu tiên.
  * Tương tự như vậy nhập giá trị các trường còn lại.
  b. Các thao tác xử lí trong bản ghi
  Tính tổng điểm văn và toán của từng học sinh trong lớp.
  Dùng lệnh gì để tính tổng cho từng bản ghi nhỉ ?
  For i:=1 to n do
  LOP[i].Tong:= LOP[i].Toan + LOP[i].Van;
  Điền chữ "Đạt" vào cột kết quả cho những học sinh có tổng >=10, ngược lại điền chữ "Khong dat".
  For i:=1 to n do
  IF LOP[i].Tong>=10 then LOP[i].Ketqua=‘Dat’
  else LOP[i].Ketqua=‘Khong dat’;
  c. In dữ liệu kiểu bản ghi
  Các bước:
  Thể hiện bằng pascal
  Thông báo in
  Writeln(‘ Bang ket qua kiem tra chat luong ‘);
  For i:=1 to n do
  In bảng dữ liệu
  Writeln(LOP[I].sbd:5,LOP[i].Hoten:30, LOP[i].Toan:5:1,LOP[i].Van:5:1,
  LOP[i].Tong:8:1,LOP[i].Ketqua:15);
  Hãy viết chương trình hoàn chỉnh để giải bài toán đặt vấn đề ?
  Program vd1;
  Uses crt;
  Type { Khai bao}
  Hocsinh = record
  SBD: integer;
  Hoten: string[30];
  Toan,Van,Tong:real;
  Ketqua: string[10];
  end;
  Var LOP: ARRAY[1..100] of Hocsinh;
  i,n: integer;
  BEGIN
  Clrscr; { nhap so hoc sinh }
  Write(` Nhap vao so hoc sinh trong lop : `);
  readln(n);
  { nhap du lieu tung ban ghi}
  For i:=1 to n do
  Begin
  writeln(` Nhap so lieu hoc sinh thu `,i);
  Write(` SBD : `); readln(LOP[i].SBD);
  Write(`HO VA TEN : `); readln(LOP[i].Hoten);
  Write(` Diem toan : `);readln(LOP[i].Toan);
  Write(` Diem van : `);readln(LOP[i].Van);
  end;
  { tinh tong cho tung ban ghi }
  For i:=1 to n do
  LOP[i].Tong := LOP[i].Toan + LOP[i].Van;

  { dien ket qua cho tung ban ghi }
  For i:=1 to n do
  if LOP[i].Tong>=10 then
  LOP[i].Ketqua:=‘Dat’
  else LOP[i].Ketqua:=‘Khong dat’;
  { In bang du lieu }
  Writeln(‘ Bang ket qua kiem tra ‘);
  For i:=1 to n do Writeln(LOP[I].sbd:5,LOP[i].Hoten:30,
  LOP[i].toan:5:1,LOP[i].Van:5:1,
  LOP[i].tong:8:1,LOP[i].Ketqua:15);
  Readln;
  END.
  Hãy nhớ!
  ? Gán giá trị cho từng trường của bản ghi hoặc giữa hai biến cùng kiểu.
  ? Khai báo: tên biến bản ghi, tên và kiểu dữ liệu các trường.
  Tham chiếu trường của bản ghi:
  Tên biến bản ghi.tên trường
  Type
  Hocsinh = record
  SBD : integer;
  Hovaten : string[30];
  Toan,Van,Tong:real;
  Ketqua :string[10];
  end;
  Var
  LOP: ARRAY[1..50] of hocsinh;
  LOP[i].SBD
   
  Gửi ý kiến